Skip navigation

Delitev nevarnih odpadkov

Nevarne odpadke lahko razdelimo na več podskupin in sicer na:

a/ odpadke, ki imajo po vsebnosti nevarnih snovi takšne lastnosti, da jih je potrebno obvezno procesirati, nato pa ostanke odlagati na deponijah, urejenih po predpisih in zahtevah za posebne odpadke. V to skupino uvrščamo: galvanske kopeli in gošče, kisle in bazične raztopine in gošče, ki nastanejo po nevtralizaciji teh raztopin, odpadna olja in emulzije ter oljne in emulzijske gošče, ostanke barv in lakov, strjena lepila in smole, ostanke agrokemičnih sredstev, nekatere anorganske soli in odpadke iz nekaterih tehnoloških procesov, kjer nastajajo odpadki, ki vsebujejo nekatere organske spojine;

b/ odpadke, ki zahtevajo posebne vrste procesiranja zaradi svojih lastnosti. V to skupino uvrščamo predvsem odpadke, ki vsebujejo halogenirane spojine vseh vrst;

c/ odpadke, ki ponavadi predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in jih je zaradi etičnih razlogov oziroma nekaterih specifičnih lastnosti potrebno procesirati ločeno od ostalih odpadkov, v posebnih, samo temu namenjenih napravah, ki naj bi bile nameščene čim bližje mestu nastanka. V to skupino uvrščamo odpadke, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in odpadke nekaterih vrst laboratorijev (raziskovalnih ipd.);

d/ odpadke, za katere veljajo posebni zakoni in normativi ter specialni postopki manipuliranja, to so radioaktivni odpadki (tako tisti, ki nastajajo pri pridobivanju energije kot tudi tisti, ki so posledica raziskovalne dejavnosti, aplikacije v zdravstvu, v gospodarstvu ali v vojaških aktivnostih).

Opis: slika herbicidi