Skip navigation

Foto odpadne, nerabne snovi

Odpadek

 

Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov v seznamu odpadkov, ki ga je treba zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpisan način.

Vsak odpadek je razvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu odpadkov v pravilniku o odpadkih