Skip navigation

Lastnosti nevarnih odpadkov

Lastnosti nevarnih snovi ali substanc kot komponent nevarnih odpadkov so: eksplozivnost, lahka vnetljivost, vnetljivost, povzročanje vžiga, reaktivnost v prisotnosti drugih snovi, strupenost in škodljivost zdravju, korozivnost in jedkost, dražljivost, kužnost, gabljivost, infektivnost, mutagenost, teratogenost, rakotvornost, radioaktivnost. 

Dopolnjevanje

Nevarne snovi so lahko , jedke, dražljive, gabljive, , rakotvorne itd.

Enable JavaScript