Skip navigation

Nevarne snovi označujemo z oznakami:

   zdravju škodljive snovi    okolju nevarne snovi
   vnetljive snovi    strupene snovi
   eksplozivne snovi    jedke snovi
   močni oksidanti    radioaktivne snovi

  Oznake za nevarne odpadke