Skip navigation

Poseg v okolje

Poseg v okolje je vsako človekovo ravnanje ali opustitev ravnanja, ki lahko vpliva na okolje tako, da škoduje človekovemu zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja ter preživetju, zdravju in počutju drugih organizmov. Poseg v okolje se nanaša zlasti na rabo naravnih dobrin, onesnaževanje delov okolja, gradnjo in uporabo objektov, proizvodne in druge dejavnosti ter dajanje izdelkov na trg in njihovo potrošnjo.

 

Opis: Velemesto je velik poseg v okolje. Gre za degradacijo prostora in stalne odpadke.

Dopolnjevanje

Poseg v okolje se nanaša na rabo dobrin, objektov, okolja itd.

Enable JavaScript

V razmislek

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila