Skip navigation

Strokovna, pravna in ekonomska izhodišča ravnanja z odpadki

Ravnanje z odpadki je v določenem okolju postavljeno z vizijo, zakonskimi zahtevami, ekonomskimi možnostmi, navadami in drugimi parametri.

  • Vlada v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi določi pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z odpadki na nivoju države, regije in lokalnih skupnosti. Ukrepi imajo za cilj:
  • zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje;
  • razvrščanje odpadkov v sezname;
  • načine ravnanja z odpadki, vključno s posredovanjem na področju ravnanja z odpadki in obveznostjo pridobitve potrdila za vpis v evidenco za posredovanje odpadkov;
  • obveznost pridobitve potrdila za vpis v evidenco za zbiranje odpadkov;
  • pogoje za pridobitev predpisanih dovoljenj ali soglasij;
  • načrtovanje, gradnjo in obratovanje naprav za ravnanje z odpadki;
  • usposobljenost oseb za ravnanje z odpadki;
  • ukrepe, povezane s prenehanjem delovanja naprav za ravnanje z odpadki in
  • vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi ter način poročanja ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Države imajo na področju odpadkov zelo natančno zakonodajo, ker želijo ohraniti zdravo okolje