Skip navigation

Kriteriji za umeščanje objektov in naprav za ravnanje z odpadki v prostor

Celovita presoja vplivov potencialnega odlagališča na okolje

Presoja vplivov na okolje

Poročilo o vplivih na okolje kot podlaga za presojo vplivov na okolje

Okoljevarstveno soglasje in mnenje javnosti

Kaj vsebuje okoljevarstveno dovoljenje?

Pri izbiri odlagališč moramo upoštevati ekonomske zakonitosti

Najboljši je regijski princip ravnanja z odpadki

V Sloveniji je treba oblikovati regijsko zaokrožene centre

Regijski centri za ravnanje z odpadki

Pri oblikovanju centrov je treba upoštevati ekonomiko