Skip navigation

Mutagenost

Mutagene kemikalije so kemikalije, ki lahko pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo dedne genetske okvare ali povečajo pogostnost njihovega nastanka.

Mutagene snovi poškodujejo ali degenerirajo DNK (dezoksiribonukleinsko kislino) pri ljudeh ali živalih, kar pomeni degenerativne posledice na lastnostih potomcev. Mutacija je trajna sprememba v množini ali strukturi genetskega materiala organizma, ki se izraža kot sprememba njegovih zunanjih ali notranjih značilnosti. Spremembe se lahko zgodijo na posameznem genu, zaporedju genov ali na celem kromosomu.

Učinki na posamezne gene so lahko učinki na posamezne DNK baze.