Skip navigation

Vnetljive snovi

Vnetljivost je lastnost snovi, da se vžgejo in gorijo na zraku, če se ta proces sproži z virom vžiga.

Lahka vnetljivost je lastnost kemijskih snovi, da se v stiku z zrakom lahko segrejejo in se same po sebi vnamejo že pri navadni temperaturi in tlaku brez dovajanja zunanje energije. Lahko vnetljive snovi gorijo še potem, ko se vir vžiga odstrani, medtem ko za gorljive v takem primeru to ne velja. Za tekočine velja, da niso lahko vnetljive ali gorljive, temveč, da imajo to lastnost njihove pare. Vnetljivost oziroma gorljivost tekočin je torej odvisna od stopnje do katere se iz tekočine tvorijo vnetljive pare, z drugimi besedami, od parnega tlaka. Molekule iz površine tekočine prehajajo v plinsko fazo. Na ta proces vpliva temperatura.

Med vnetljive snovi sodijo:

  • alkoholi,
  • organske kisline,
  • ketoni,
  • itd.
Podrobnejša razdelitev vnetljivih snovi je podana v dodatnem gradivu v poglavju 1.1.2 Vnetljive snovi.

Študij primera

Naštej R stavke, ki jih je potrebno dodati na embalažo vnetljive snovi!

Namig: Poišči v Uradnem Listu - http://www.uradni-list.si/1/content?id=43566 (26.8.2010)