Skip navigation

Skladiščenje nevarnih snovi

Dobra praksa na področju skladiščenja nevarnih snovi je opisana pod določenimi standardi oziroma opisi posameznih skladišč za določene vrste nevarnih kemikalij.

Vsekakor mora biti skladišče nevarnih snovi zgrajeno na področju, ki ni pod režimom vodovarstvenih con. Tla skladišča (odprtega ali zaprtega dela) morajo biti neprepustna in odporna na kemijske substance, ki se bodo skladiščile na njih (kisline, lugi ipd.). Tla morajo biti oblikovana tako, da predstavljajo lovilno posodo, če pride do razlitja ali raztrosa. Posoda mora volumsko zadržati vso razlito množino in preprečiti odtekanje le-te v okolje, kanalizacijo ali vodotoke.

Vsako skladišče mora biti zavarovano in opremljeno z varnostnimi napravami, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam vstop v času, ko je skladišče zaprto oziroma izven delovnega časa.

Vsa električna napeljava in instalacije mora biti v t.i. S izvedbi.

Skladišče mora biti opremljeno z javljalniki požara (senzorji občutljivi na dim, iskro ipd.) in z avtomatičnim sistemom gašenja požara (avtomatični razpršilniki vode, pene ipd.).

Skladišče mora biti opremljeno z vsem potrebnim orodjem in gasilnimi aparati za ročno gašenje manjših lokalnih požarov.

Skladišče mora biti opremljeno z regali na katere so naložene nevarne snovi, v varnem redu (glede na kemijske lastnosti) in količinah.

Skladišče mora biti opremljeno z vsemi ostalimi varnostnimi sistemi, ki zagotavljajo maksimalno varnost shranjevanja nevarnih snovi.

Zaposleni v skladišču nevarnih snovi morajo biti ustrezno podučeni o lastnostih, nevarnostih in ustreznih ukrepih v primeru potrebne intervencije (razlitje, raztros, manjši požar ipd.).