Skip navigation

19. stoletje

Že koncem 19. stoletja je bila ugotovljena povezava med rakavimi obolenji in amini, ki so jim bili izpo­stavljeni delavci v industriji barv. 1937. leta so dokazali, da je spojina, ki povzroča krvnega raka, brez dvoma 2-aminonaftalen. Tretja "zgodovinsko" pomembna skupina rakotvornih substanc, ki pa ne prizadenejo človeka, tem­več le živali, pa je skupina azo barvil. Po drugi svetovni vojni so na živalih eksperimentalno ugotovili, da je cela vrsta spojin, ki so kancerogene, kot npr. vinilklorid, 2-acetilaminofluoren in dimetilnitrozoamin. 1,2-dimetil­hidrazin je bil odkrit kot rakotvorna snov na podlagi strukturnih podobnosti s spojino metilazoksi­metanolom. Ostale raziskave v petdesetih letih tega stoletja so bile oprav­ljene predvsem na živalih, in sicer so iskali substance, ki povzročijo rakava obolenja pri živalih, da bi le-te povezali z rakom pri ljudeh. V glavnem so ugotovili, da je večina substanc teratogenih, kar pomeni, da rea­girajo z DNA.