Skip navigation

Kemikalije v vsakdanjem življenju

Kemikalije, ki se pojavijo v "vsakdanjem življenju" - predvsem v hrani in pijači, lahko delujejo rakotvorno predvsem na podlagi dolgoročnih učinkov in majhnih mutacij oziroma pri aktivaciji onkogenov. Teh kemikalij je iz dneva v dan več. Posebno dodatno nevarnost pred­stavljajo kemikalije, ki se pojavijo na delovnem mestu in ki so jim mnogi ljudje izpostavljeni osem ali več ur dnevno, ni pa še znanih testov o nevarnosti teh snovi.

Koncentracija in čas izpostavljenosti tem snovem, da se poveča verjetnost obolelosti za rakom, v večini pri­merov nista točno določena oziroma sta oba parametra le ocenjena. Vsekakor velja, da je čas izpostavljenosti, ki naj bi predstavljala veliko verjetnost za rakotvornost, daljša kot nekaj mesecev, koncentracije pa morajo biti višje kot so maksimalno dopustne koncentracije na delovnem mestu (to je 8 ur vsak dan) za posamezno snov. Prisotnost več snovi istočasno lahko povzroči sinergijski učinek. Tudi pri tej snovi velja, da je učinek izpostavlje­nosti odvisen od lastnosti osebe, ki ji je izpostavljena.

Povečana verjetnost obolelosti za rakom je bila pri človeku nedvomno dokazana pri nekaterih substancah. Tipični primeri so izpostavljenost kadmiju (od 269 delavcev, ki so bili pet let izpostavljeni prahu kadmijevega oksida, povprečne koncentracije okoli 1 mg/m3, jih je 15 zbolelo za rakom v roku deset let. Pri takem vzorcu je pričakovan le 1 primer obolelosti. Po sedemnajstih letih se je število obolelih pri teh delavcih povečalo še za 16 primerov, kadmiju, arzenu (pri delavcih v proizvodnji insekticidov, ki so bili izpostavljeni arzenovim spojinam, je bilo opaženo, daje pri koncentraciji arzenovih spojin okoli 700 mg/m3, sedem krat večje število obolelih za rakom, kot med tistim, ki niso bili izpostavljeni tem snovem), benzenu itd.

Na podlagi ugotovitev, da so delavci na nekaterih delovnih mestih pogosteje zbolevali za rakom kot na drugih, so pričeli strokovnjaki zdravstvenih institucij v razvitih državah sestavljati sezname substanc, ki so človeku škodljive zaradi rakotvornosti. Marsikatero substanco so testirali tudi na živalih in na podlagi tega sklepali, ali je substanca potencialno rakotvorna pri človeku.