Skip navigation

Skupina A

Substance skupine A so:

4-aminodifenil, arzenov trioksid, arze­nov pentoksid, arzenova(III) in arzenova(V) kislina in njune soli, azbest, benzen, benzidin in njegove soli, berilij in njegove spojine, cinkov kromat, diklorodimetil eter, etilenoksid, hidrazin, katran rjavega premoga, katran črnega premoga, kadmij in njegove spojine, kromo­ve(VI) spojine, monoklorodimetil eter, 2-naftilamin, nikelj - kot prah, nikljev sulfid, nikljev oksid, nikljev karbonil, vinilklorid.