Skip navigation

Skupina B

Substance skupine B so:

akrilamid, akrilonitril, o-aminoazotoluen, antimonov trioksid, 1,3-butadien, benzidin, benzopiren, biskloro­etilnitrozosečnina, diazometan, 1,2-dibromoetan, 1,2- dibromo-3-kloropropan, dietil sulfat, dikloroetin, 3,3´-diklorobenzidin, 1,4-dikloro-2-buten, 1,1-di­metilhidrazin, 1,2-dimetilhidrazin, dimetilkarbamoil klorid, N,N-dimetilnitrozamin, dimetilsulfamoil klo­rid, 1,2-epoksipropan, etilenimin, etil karbamat, for­maldehid, kalcijev kromat, kobalt - kot prah, 2-nitropropan, propilenimin, stroncijev kromat, tetra­kloroeten, trikloroeten, 1,2,3-trikloropropan itd.