Skip navigation

Nevarne kemikalije v delovnem in bivalnem okolju

Cilji

V zadnjem stoletju (mogoče tudi prej, vendar ne v takem obsegu in velikosti škode), je človek v okolje v katerem je in še vedno živi, izpustil, izlil ali odvrgel ogromno število in količino kemijskih substanc, ki so bile škodljive tako za okolje kot tudi za njega samega, njegovo eksistenco ali njegovo zdravje. Med te kemijske substance, ki so v mnogo primerih pomenila gospodarski, socialni, znanstveni, zdravstveni in drugi napredek, lahko štejemo najmanj sledeče kategorije nevarnih substanc, kot so:

  • industrijski odpadki (nevarni in nenevarni),
  • kemijske substance, ki so se in se še uporabljajo za večji hektarski donos kmetijskih proizvodov,
  • kemijske substance, ki so zgolj in izključno namenjeni lažjemu in boljšemu življenju posameznika in skupnosti (radioaktivni odpadki iz jedrskih elektrarn, vsa gospodinjska čistila in kemikalije itd., itd.),
  • kot tudi odpadke, ki jih vedno pustijo za sabo vse mogoče vojaške aktivnosti na vseh mogočih lokacijah.

Okolju nevarne snovi so kemijske substance, ki lahko ob prehajanju v okolje povzročijo ali pa utegnejo povzročiti takojšnjo ali dolgoročno nevarnost za eno ali več sestavin okolja.

Nevarne kemijske substance lahko prehajajo v okolje iz naravnih virov brez (izpiranje snovi) ali ob delovanju človeka (npr. rudniki, predelava snovi, itd.), največkrat pa iz različnih postopkov, v katerih poteka sinteza ali predelava snovi, oziroma ob uporabi izdelkov iz teh snovi.

Album slik - odpadki