Skip navigation

Napredni postopki čiščenja odpadnih vod

Po definiciji je terciarno čiščenje postopek za odstranjevanje onesnaževal (polutantov), ki se niso ustrezno odstranila po sekundarnem čiščenju, zlasti dušikove in fosforjeve spojine. K višji stopnji čiščenja prištevamo postopke, pri katerih odstranjujemo iz čiščene odpadne vode po sekundarnem ali terciarnem čiščenju onesnaževala, ki jih s temi postopki ne moremo odstraniti. Gre predvsem za raztopljene in fine suspendirane snovi, ki jih z biološkim čiščenjem ne odstranimo. K napredni (višji) stopnji čiščenja prištevamo:
  • kemijske postopke, kot so obarjanje, nevtralizacija, oksidacija in redukcija,
  • fizikalno kemijske postopke, kot so koagulacija, flokulacija, adsorpcija, ionska izmenjava, odplinjanje, elektrodializa, mikrofiltracija, ultrafiltracija in reverzna osmoza.