Skip navigation

Potrebe po izboljšanem čiščenju

Potreba po izboljšanem čiščenju odpadne vode je osnovana na upoštevanju enega ali več naslednjih dejavnikov:
  1. Potreba po odstranitvi organskih snovi in celotnih suspendiranih snovi po izvedbi sekundarnega čiščenja zaradi strožjih predpisov za izpuste oziroma zahtev za ponovno uporabo vode.
  2. Potreba po odstranjevanju preostalih suspendiranih snovi, da pripravimo odpadno vodo za učinkovito dezinfekcijo.
  3. Potreba po odstranjevanju hraniv (N- in P-spojin), da zmanjšamo evtrofikacijo občutljivih vodnih teles.
  4. Potreba po odstranjevanju specifičnih anorganskih (npr. težke kovine) in organskih snovi (npr. pesticidov, herbicidov itd.), da dosežemo boljši iztok, ali pa za pripravo pitne vode.
  5. Potreba po odstranjevanju anorganskih (npr. težke kovine, silicij) in organskih spojin za ponovno uporabo industrijske vode (npr. hladilna, procesna, kotlovna voda).

Posamezni postopki za izboljšano čiščenje pridejo v poštev takrat, ko z običajnimi postopki, kot so primarno, sekundarno in terciarno čiščenje, ne dosežemo take stopnje čiščenja, kot jo zahteva obstoječa zakonodaja, ali pa takrat, ko želimo čiščeno odpadno vodo ponovno uporabiti v tehnološkem procesu. Procesne vode zahtevajo posebno pripravo in določeno čistost vode, ki je predpisana. Tako vodo lahko pripravimo iz razpoložljive vode v naravi (površinske vode ali podtalnice), medtem ko je čiščena odpadna voda mnogokrat bolj onesnažena kot voda, ki jo dobimo v naravi. Po principu so postopki izboljšanega čiščenja odpadnih vod in postopki za pripravo vod za tehnološke namene enaki.

Nekateri postopki, kot so kemijska priprava vode, ionska izmenjava, koagulacija in flokulacija ter adsorpcija in reverzna osmoza so opisani v poglavju o pripravi vode, v tem poglavju pa bomo obravnavali preostale postopke.