Skip navigation

Značilnosti membran

Membrane se razlikujejo v strukturi in funkcionalnosti, ki vplivata tudi na način transporta snovi. Majhna sprememba enega od parametrov pri izdelavi membrane lahko povzroči spremembo vrhnjega sloja in s tem vpliva na obnašanje membrane med procesom. Značilnosti membrane so pomembne zaradi povezave strukturnih lastnosti, kot so velikost por, porazdelitev por, prosti volumen in kristaliničnost, s separacijskimi lastnostmi membrane. Značilnosti membrane vodijo do ugotavljanja strukturnih in morfoloških lastnosti membrane. Ne glede na strukturo je pri izdelavi membrane pomembno določanje omenjenih lastnosti s čim enostavnejšimi tehnikami. Za določanje značilnosti se membrane razdelijo v dve skupini (slika spodaj): porozne in neporozne.

V splošnem se z manjšanjem velikosti por oteži določanje značilnosti.

 


Shematični prikaz porozne in neporozne membrane.