Skip navigation

Vrste obnovljivih virov energije

  • Sončna energija: solarna elektrarna, solarna kemija, solarna termoelektrarna.
  • Biomasa: les, rastlinska olja, biodizel, bio-plin, biohidrogen.
  • Geotermalna energija: globoka in površinska geotermalna energija.
  • Vetrna energija (vetrne elektrarne).
  • Vodna energija: energija plimovanja, energija tokov, toplotno izkoriščanje, zajezitveno izkoriščanje, energija valovanja.

Refleksija

Naštej 5 najpomembnejših OVE: