Skip navigation

Bioplin

Bioplin je ime za plinasto gorivo, ki ga pridobivamo z razgradnjo organskega materiala v odsotnosti kisika. Plin pridobivamo iz trdnih komunalnih odpadkov, odpadnih vod, organskih odpadkov iz kmetijstva in kmetij, živilskopredelovalnih odpadkov ter odpadkov iz gozdarstva. Ti substrati nastajajo večinoma kot odpadni proizvod v kmetijstvu, industriji, komunali ter čistilnih napravah, zato je njihovo koriščenje z okoljskega ter ekonomskega vidika zelo upravičeno.

Bioplin je obnovljivi vir energije, ki hkrati rešuje problem odpadkov ter proizvaja elektriko in toploto. Vse to so razlogi za subvencionirano ceno elektrike 130 €/MWh. Bioplin je zanimiv tudi za kmete, ki imajo težave z vse bolj zasičenim trgom kmetijskih pridelkov. Zelo dobičkonosna je namreč mešanica živalskih odpadkov in sajenih rastlin (silažna koruza na primer).

Bioplin nastaja z vrenjem ali gnitjem organskih snovi oziroma odpadkov brez prisotnosti kisika. Vsebuje metan (50 - 70 %), ogljikov dioksid (30 - 40 %) ter žveplovodik, amonijak in dušik. Pridobivanje bioplina predstavlja dobro možnost za učinkovito obdelavo organskih odpadkov: fekalij domačih živali ter odpadkov in ostankov (poljedelskih, gospodinjskih, živilske industrije, klavnic ter košnje in obrezovanja rastlin). Vse to so organske biološke snovi, katerih sestava se spremeni z delovanjem mikroorganizmov.

Bioplinske naprave, ki bi uporabljale samo gnoj in gnojevko iz živalskih farm se skoraj ne gradi več. Kot dodatki za višje izkoristke se pojavljajo snovi kmetijskega izvora (travinje, silažna koruza, poškodovano sadje), organski odpadki iz živilskopredelovalne industrije (npr. iz predelave sadja in mleka), določeni odpadki iz klavniške industrije (z nekaj pomembnimi izjemami), nadalje odpadki iz gostinskih obratov, biološko razgradljivi del komunalnih odpadkov itd. Za ravnanje z različnimi vrstami odpadkov veljajo različni režimi, ki jih je v dobro ljudi in okolja potrebno strogo upoštevati.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Bioplin nastaja z vrenjem ali gnitjem organskih snovi oz. odpadkov brez prisotnosti kisika.

Namig