Skip navigation

Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri, ki urejajo področje energetike v Republiki Sloveniji in delovanje slovenskega energetskega regulatorja (Javna agencija Republike Slovenije za energijo). Ker v Sloveniji velja tudi pravo Evropske unije, so navedeni še najpomembnejši pravni viri EU s področja energetike; ti se v primeru uredb v Sloveniji uporabljajo celo neposredno.

Za področje energije je najpomembnejši strateški dokument Nacionalni energetski program (NEP). Po Energetskem zakonu (EZ) je obveza vlade, da pripravi NEP vsaj vsakih pet let. EZ opredeljuje splošne cilje energetske politike in posebej cilje s stališča varstva okolja in konkurenčnosti. Ti cilji so še vedno sodobni in ustrezna pravna podlaga. Pri izdelavi NEP sta obvezna sodelovanje javnosti in celovita presoja vplivov na okolje. Prostorske vsebine priprave NEP opredeljuje zakonodaja prostorskega načrtovanja. Obvezne sestavine izvedbenih in drugih dokumentov razvojnega načrtovanja opredeljuje Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, ki jo je nujno upoštevati pri pripravi NEP v delih, v katerih je predvideno financiranje s sredstvi državnega proračuna. Nacionalni energetski program sprejme državni zbor na predlog vlade.

Vir: www.mg.gov.si

Vir: http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti